برنامه هفتگی

برنامه _ شنبه

*N-Run-5

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

N-Walk-4

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-1

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Crawl-5

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Walk-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-2

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Jog-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Start-8

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Walk-3

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت20:00تا ساعت 21:00

برنامه _ یکشنبه

I-Run-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت18:00تا ساعت 19:00

برنامه _ دوشنبه

*N-Run-5

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

برنامه _ سشنبه

N-Walk-4

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-1

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Crawl-5

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Walk-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-2

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Jog-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Start-8

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Walk-3

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت20:00تا ساعت 21:00

برنامه _ چهارشنبه

*N-Run-5

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

I-Run-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت18:00تا ساعت 19:00

برنامه _ پنج شنبه

بدون برنامه

برنامه _ جمعه

I-Run-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت18:00تا ساعت 19:00