برنامه هفتگی

برنامه _ شنبه

بدون برنامه

برنامه _ یکشنبه

بدون برنامه

برنامه _ دوشنبه

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت09:12تا ساعت 10:42

برنامه _ سه شنبه

بدون برنامه

برنامه _ چهارشنبه

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت09:12تا ساعت 10:42

برنامه _ پنج شنبه

بدون برنامه

برنامه _ جمعه

بدون برنامه