برنامه هفتگی

برنامه _ شنبه

بدون برنامه

برنامه _ یکشنبه

N-Race-5

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس 102

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

N-Crawl-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس 101

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

برنامه _ دوشنبه

بدون برنامه

برنامه _ سه شنبه

N-Crawl-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس 101

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

برنامه _ چهارشنبه

N-Film-1

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت11:30تا ساعت 12:30

N-Race-5

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس 102

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

برنامه _ پنج شنبه

بدون برنامه

برنامه _ جمعه

بدون برنامه