برنامه هفتگی

برنامه _ شنبه

بدون برنامه

برنامه _ یکشنبه

HTV-OFF H-Beginner

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

HTV-OFF PI

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

برنامه _ دوشنبه

HTV-OFF Beginner

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:30تا ساعت 09:00

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت09:12تا ساعت 10:42

برنامه _ سه شنبه

بدون برنامه

برنامه _ چهارشنبه

HTV-OFF H-Beginner

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

HTV-OFF PI

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت09:12تا ساعت 10:42

برنامه _ پنج شنبه

HTV-OFF Beginner

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:00تا ساعت 08:30

HTV-OFF A0

ابراهیم قانع

شعبه اول هدف کلاس آفلاین

از ساعت08:30تا ساعت 09:00

برنامه _ جمعه

بدون برنامه